Before shearing...

Before shearing…

After shearing...

After shearing…